Συνήγορος του Πολίτη: Πρωταγωνιστούν τα παράπονα από την κοινωνική ασφάλιση!


Ασφαλιστικά ταμεία, όπως ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και ο ΕΟΠΥΥ, φορείς κοινής ωφελείας όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και τα ΕΛΤΑ, δήμοι, αλλά και υπουργεία (Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Μεταναστευτικής Πολιτικής) είναι οι «πρωταθλητές» στα φαινόμενα κακοδιοίκησης για το έτος 2018, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του του Συνηγόρου του Πολίτη.

Όπως αναφέρει η Αρχή, ο κύριος όγκος των (βάσιμων) αναφορών το 2018 αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Διαμεσολαβώντας στα συγκεκριμένα ζητήματα, ο Συνήγορος ήρθε συχνά αντιμέτωπος με οργανωτικές δυσλειτουργίες, εσφαλμένη εφαρμογή ή αυθαίρετη ερμηνεία νομοθετικών διατάξεων από τη Διοίκηση και παράλειψη συμμόρφωσής της με δικαστικές αποφάσεις. Δεν ήταν επίσης λίγες οι περιπτώσεις που διαπίστωσε υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων, διαφορετική μεταχείριση ίδιων καταστάσεων, έλλειψη αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, ακόμη και οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων με υπαιτιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του ο Συνήγορος:

 • Πρότεινε τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι επιστροφής αχρωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών ασθένειας για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού των σχετικών ποσών.

 • Ζήτησε τη χορήγηση ίδιων παροχών τόσο στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% που είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ όσο και σε εκείνους που απώλεσαν την παροχή του ΕΚΑΣ, αλλά είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων.

 • Πέτυχε την επιστροφή σε ασφαλισμένο ποσού που αυτός κατέβαλε για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας λόγω πλάνης που δημιουργήθηκε με υπαιτιότητα της διοίκησης.

 • Προκάλεσε τη διόρθωση της κράτησης Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του Ν. 3986/2011 (υπέρ ΑΚΑΓΕ) στις επικουρικές συντάξεις και την απόδοση των αναδρομικών ποσών που οφείλονταν στους συνταξιούχους.

 • Ζήτησε την επανεξέταση και μείωση του ύψους του επιτοκίου με βάση το οποίο υπολογίζονταν μέχρι σήμερα οι τόκοι στην αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε χρήμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ).

 • Eπισήμανε ότι η υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου – τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία σύνταξή τους όσο και ως προς τα αναδρομικά από 10.2.2017.

 • Πρότεινε να δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της Γενικής Κυβέρνησης και να διατηρηθούν οι υφιστάμενες διευθύνσεις και τα τμήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), αλλά και το ήδη υπηρετούν προσωπικό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

 • Απευθύνθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την πλήρη συμμόρφωση του ΓΛΚ με αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούσαν τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων ενστόλων, ώστε οι ένστολοι συνταξιούχοι να λάβουν τα ποσά που δικαιούνταν βάσει της δικαστικής απόφασης.

 • Διαμεσολάβησε ώστε να αναγνωρισθεί από τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ότι η παραγραφή των κοινωνικοασφαλιστικών αξιώσεων του πρώην ΙΚΑ έναντι των ιδιωτών οφειλετών του δεν διακόπτεται με την κοινοποίηση ή τοιχοκόλληση της εκάστοτε κρίσιμης καταλογιστικής πράξης.

 • Υπέδειξε στον ασφαλιστικό φορέα την αρχή της μη αναζήτησης περιοδικών παροχών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, εφόσον αυτός που τις έλαβε ήταν καλόπιστος και το σφάλμα της καταβολής βαρύνει τη διοίκηση.

 • Κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της αδυναμίας συνταξιοδότησης πολιτών λόγω οφειλών στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), παρ’ ότι επί έτη αυτοί κατέβαλλαν τις νόμιμες εισφορές.

 • Τόνισε την υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης των πράξεων του ΕΦΚΑ.

 • Υπέδειξε σε ασφαλιστικό ταμείο ότι η χορήγηση της εφάπαξ παροχής αποσυνδέθηκε από καταστατικές και άλλες διατάξεις των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων που προϋπέθεταν τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

 • Τοποθετήθηκε σχετικά με πρακτική του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) η οποία μετέτρεπε την έννοια της προαιρετικής ασφάλισης σε υποχρεωτική, και μάλιστα αναδρομικά.

 • Συνέβαλε στην έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης πατέρα αναπήρου τέκνου για τον οποίο το ταμείο είχε υποβάλει ερώτημα στο ΓΛΚ, επισημαίνοντας ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 • Ζήτησε να γίνει δεκτή ένσταση ενδιαφερόμενης και να τροποποιηθεί η συνταξιοδοτική απόφαση, ούτως ώστε να λάβει τελικώς πλήρη σύνταξη γήρατος ως μητέρα ανηλίκου τέκνου και όχι μειωμένη σύνταξη γήρατος.

 • Πρότεινε την άμεση συμμόρφωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δικαστική απόφαση και την έκδοση πράξης με την οποία θα οριστικοποιούσε την ασφαλιστική ιστορία του αναφερομένου.

 • Συντέλεσε στην καταχώρηση εγγονής ασφαλισμένης την οποία η μητέρα της δεν μπορούσε να καλύψει, ως προστατευομένου μέλους της γιαγιάς της.

 • Μεσολάβησε ώστε να γίνει αποδεκτή από τον ΕΦΚΑ η ισχύς πληρεξούσιου συνταξιούχου του ταμείου η οποία είχε αμφισβητηθεί, επειδή η συνταξιούχος είχε διαγνωστεί από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ψυχική διαταραχή.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές