Τι είναι και τι καλύπτει η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;


Με τον όρο μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, μας εξηγούν από από την Real Insurance Brokers Μεσίτες Ασφαλίσεων, (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών όπως αναφέρεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια), η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα.

Επειδή καλύπτει ακόμα και δικά μας λάθη στην οδήγηση είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορεί να έχουμε.

H απαλλαγή στην μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.

Το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει σημαντικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσουμε με την ασφαλιστική εταιρία, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσουμε, αυξάνοντας όμως την συμμετοχή μας στην αποκατάσταση των ζημιών.

Μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε μικτή ασφάλεια με την μικρότερη δυνατή απαλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση, μας τόνισαν, η συμβουλή και η ασφάλιση του οχήματος από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για κάθε ασφαλιστική κάλυψη είναι βασική για να έχουμε συνδυασμό καλής τιμής και ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Στην Real Insurance Brokers Μεσίτες Ασφαλίσεων και στην ασφάλιση αυτοκινήτου οι συνεργάτες της, επαγγελματίες ασφαλιστές, μπορεί να σας δώσουν ουσιαστικές πληροφορίες και παράλληλα να σας ασφαλίσουν ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές