Οι προϋποθέσεις για την πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από Τράπεζες.


Τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους αποδέκτες ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Όλοι οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαιά πρέπει να κατέχουν την ειδική προς τούτο πιστοποίηση γνώσεων.

 • Όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί της καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση.

Κατά την έναρξη τυχόν προώθησής σε δανειολήπτη ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι:

 • Το πιστωτικό ίδρυμα έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

 • Με τη δανειακή σύμβαση, ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί, σε συνεργαζόμενη, με το πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τις καλύψεις, που αναφέρονται, στη δανειακή του σύμβαση.

 • Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί, με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του, για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προϊόντος. Δεν επιτρέπεται η παραπομπή του δανειολήπτη, σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, συνεργαζόμενο, με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή, που θα μπορούσε να εκληφθεί, από τον δανειολήπτη, ως «υποχρεωτική», στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

 • Κατά την προσυμβατική ενημέρωση, ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να:

 1. παράσχει σαφή, γραπτή και προφορική δήλωση ότι το πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει συγκεκριμένα μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, λόγω της ιδιότητας του, ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

 2. Επισημάνει, ξανά, στο δανειολήπτη, ότι, αν αναζητεί ευρύτερη ενημέρωση, για τα διαθέσιμα, στην αγορά, ασφαλιστικά προϊόντα, έχει δικαίωμα να αποταθεί, σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του.

 • Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση, προς δανειολήπτη, με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο, από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστήριο, πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης.

 • Εφόσον ο δανειολήπτης επιλέξει το πιστωτικό ίδρυμα, για τη διαμεσολάβηση, στην πώληση ασφαλιστηρίου προϊόντος, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να προβαίνει, για κάθε δανειολήπτη, χωριστά, στη γραπτή προσυμβατική ενημέρωση (άρθρο 11 του π.δ. 190/2006), με σαφή τρόπο, δηλαδή, με έγγραφο, ξεχωριστό, από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή το διαφημιστικό φυλλάδιο και να λαμβάνει την υπογραφή του δανειολήπτη, για την επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.

 • Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν, σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών, ή τραπεζικών λογαριασμών δανειοληπτών, για την εξόφληση ασφαλίστρων, από συμβόλαια, που έχουν συναφθεί, με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον ο δανειολήπτης έχει, ήδη, προσκομίσει, ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηλώσει ότι θα προσκομίσει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές