Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας


ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισμένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης για κάθε παροχή το οποίο και ισχύει για κάθε ασφαλιστικό έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και μέχρι το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Το ποσό των Αναγνωρισμένων Εξόδων, όπως αυτό ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και το οποίο θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ασφαλισμένο, μετά την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών για την καταβολή του ασφαλίσματος.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Τα έξοδα νοσηλείας εξοφλούνται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο χωρίς ο ασφαλιζόμενος να χρειάζεται να τα καταβάλει με δικά του έξοδα και να τα πάρει πίσω απολογιστικά.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ανάληψη από την Εταιρία της απευθείας εξόφλησης προς το Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων όλων των Αναγνωρισμένων Εξόδων, που έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΕΥΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Οι σύμφωνες με τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις της αγοράς δαπάνες για ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχετικές με τη διάγνωση της ασθένειας, απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και σύμφωνες με την ιατρική πρακτική και την επιστημονική βιβλιογραφία. Η χρέωση θεωρείται λογική, όταν είναι σύμφωνη με το γενικό επίπεδο τιμών για παρόμοια ή συγκρίσιμη υπηρεσία και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους φορείς, του ίδιου επιπέδου, της περιοχής που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία δεν καλύπτονται καθόλη την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία καλύπτονται μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρώτης έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολάιου.

ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του χειρουργού για την χειρουργική επέμβαση και την εντός του Νοσοκομείου παρακολούθηση, στην αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία, η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή εξέτασης ή στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω μεταβολής, ενδεικτικά, της ηλικίας του ασφαλισμένου, του ιατρικού πληθωρισμού, του κόστος νοσηλειών κ.λπ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει σαν συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αν δεν του παρασχεθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε Νοσοκομείο.

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/ και φαρμακευτική αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωμαλίας ή τραυματισμού ή ασθενείας, πριν από την ημερομηνία ένταξής του στην ασφάλιση. Οποιαδήποτε Μη Δηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, θα αποτελεί αιτία απαλλαγής της Εταιρίας από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ή/ και καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Νοσηλεία λόγω ασθένειας που οφείλεται στις ίδιες ή συναφείς αιτίες, καθώς και όλες οι σωματικές βλάβες που οφείλονται στο ίδιο ατύχημα θα θεωρούνται σαν ένα Περιστατικό Νοσηλείας.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Το περιστατικό νοσηλείας το οποίο σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τα οποία απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα του Ασφαλισμένου ηλικίας τριάντα (30) ημερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται «Νοσοκομεία» τα ιδρύματα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αναγνωρισμένη ιατρική π.χ. βελονισμός, γιόγκα, ομοιοπαθητική κ.λ.π.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ Εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλισμένου για τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε Νοσοκομείο. Η παραμονή σε Νοσοκομείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Παραπάνω από μία Νοσηλεία σε Νοσοκομείο με αιτία το ίδιο περιστατικό ή επιπλοκή του (διαδοχική Νοσηλεία) θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η επόμενη εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνει μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης εξόδου από το Νοσοκομείο.

ΓΙΑΤΡΟΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Άτομο που ασκεί νόμιμα ειδικότητα γιατρού ή χειρουργού αναγνωρισμένη από Ιατρικό Σύλλογο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κάθε μεμονωμένη πράξη, που πραγματοποιείται από γιατρό, είναι επιστημονικά αναγνωρισμένη και επιβάλλεται ιατρικά για τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή και θεραπεία του Ασφαλισμένου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισμένο και αφορά σε δαπάνες νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή απλά η συμμετοχή του στα έξοδα σε περίπτωση αποζημίωσης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GENERALI CALL CENTER Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και συμβουλευτικά προς τον Ασφαλισμένο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ή ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Το Νοσοκομείο με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής εταιρίας για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κάθε Νοσοκομείο και Κλινική, που δεν ανήκει στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Πίνακας που περιλαμβάνει τα ανώτατα όρια αμοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων. Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής για κάθε χειρουργική επέμβαση. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισμένου που συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα και για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου για την αποφυγή σοβαρής οργανικής βλάβης.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισμένους και στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός πελάτη του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής του ταυτότητας δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής αυτής στα Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Είναι η κατηγορία δωματίου και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος από τις παρακάτω αναφερόμενες και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. LUX, πολυτελές δωμάτιο με ένα κρεβάτι (η αμέσως ανώτερη κατηγορία από την Α΄ Θέση νοσηλείας). Α’ Θέση, δωμάτιο με ένα κρεβάτι ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από ένα άτομο. Β’ Θέση, δωμάτιο με δύο κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από δύο άτομα. Γ’ Θέση, δωμάτιο με τρία κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από τρία άτομα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ειδικά εξοπλισμένη μονάδα συνεργαζόμενου Νοσοκομείου που παρέχει ιατρική και χειρουργική περίθαλψη σε ασθενείς που έχουν ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων εξαιρετικά επικινδύνων για την ζωή τους. Τα δωμάτια ανάρρωσης, τα δωμάτια απλής νοσηλείας και οι μονάδες παρακολούθησης δεν θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

ONE-DAY CLINIC: Νοσηλεία για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ Ανάλογα με το είδος του δωματίου που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος τα νοσοκομεία χρεώνουν το αντίστοιχο κόστος για «δωμάτιο και τροφή». Όσο λιγότερα τα κρεβάτια που υπάρχουν σε ένα δωμάτιο τόσο μεγαλύτερη είναι η χρέωση. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως για το συγκεκριμένο έξοδο. Τα πιο σύγχρονα προγράμματα προβλέπουν την λεγόμενη «θέση νοσηλείας» στην οποία δεν υπάρχει ανώτατο ημερήσιο ποσό.

NΟΝ MEDICAL: Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στον Ασφαλισμένο και αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό πελάτη Ασφαλισμένου, αριθμό ασφαλιστηρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας.

BONUS ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο έχει διάρκεια ένα έτος. Η Εταιρία ένα (1) μήνα πριν την λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου, ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο για τα ασφάλιστρα που θα προσδιορίζονται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος και την ημερομηνία καταβολής αυτών. Με την καταβολή από τον Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων αυτών έως την ορισθείσα ημερομηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και παροχές του Ασφαλιστηρίου που ίσχυσε κατά το αμέσως προηγούμενο ασφαλιστικό έτος και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισμένου.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών