• Συμβαλλόμενος (λήπτης της Ασφάλισης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασμό δικό του ή τρίτο και κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο. 

 

 • Ασφαλισμένος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο.

 

 • Ασφαλισμένο κεφάλαιο, όριο ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων ανά ασφαλισμένο κίνδυνο.

 

 • Αποζημίωση (ασφάλισμα)

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

 

 • Δικαιούχος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση

 

 • Ασφαλιστική περίοδος

Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία λήξης ισχύος, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

 

 • Ατύχημα (ζημιά)

Κάθε τυχαίο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο γεγονός που προκαλεί Σωματική Βλάβη ή/και Υλική Ζημιά τρίτου ή/και του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

 

 • Σωματική Βλάβη

Σωματική Βλάβη είναι ο τραυματισμός ή αναπηρία ή θάνατος προσώπου.

 

 • Υλική Ζημιά

Υλική Ζημιά είναι η βλάβη ή απώλεια ή καταστροφή περιουσιακού στοιχείου.

 

 • Απαλλαγή

Το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει η Εταιρία ως αποζημίωση, βαρύνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας αποζημίωσης.

 

 • Πραγματογνώμονες

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μετά από εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας ερευνούν την αιτία ζημιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

 

 • Φυσιολογική φθορά

Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου.

 

 • Υπασφάλιση

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μικρότερο από την πραγματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος.

 

 • Υπερασφάλιση

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την πραγματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος.

 

 • Αυτοκίνητο/όχημα

Κάθε όχημα που κινείται στο έδαφος και όχι σε τροχιές με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών του και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

 

 • Οδηγός

Το φυσικό πρόσωπο που οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα με τη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου και κατέχει τη μόνιμη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.