Απλή Ασφάλεια Ζωής

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής είναι μια βασική ασφάλεια ζωής, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους  αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο και μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Ασφάλεια Κατοικίας

Το σπίτι αποτελεί το πιό σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του μικρομεσαίου Έλληνα, περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε μετά από μεγάλους κόπους και στερήσεις μιας ολόκληρης ζωής. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία από τις περισσότερο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, τα ακραία φυσικά φαινόμενα λόγω της οικολογικής καταστροφής που έχουμε προκαλέσει στον πλανήτη, είναι όλο και πιο βίαια και όλο και πιο συχνά.

Επένδυση - Αποταμίευση

Mε τον όρο επένδυση εννοούμε την τοποθέτηση και δέσμευση κεφαλαίου, συνήθως για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση κέρδους και αύξηση του αρχικού κεφαλαίου. Η επένδυση μπορεί να λάβει χώρα σε κινητές ή ακίνητες αξίες. Οι καταθέσεις, τα ομόλογα και οι μετοχές είναι οι πιο δημοφιλείς μορφές επένδυσης σε κινητές αξίες.

Επιχειρήσεις

Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν.Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παράμετροι που διέπεουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα γίνονται όλο και πιό πολύπλοκες. Επιπλέον, τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελματία.